Piotr

Piotr

środa, 11 kwietnia 2018

Sieć gazowa - Turza Śląska

Co prawda sezon grzewczy już za nami, ale...jak to była w naszym klimacie, kolejny już wkrótce. Jest szansa żeby ogrzewając nasze domy korzystać z bardziej ekologicznych źródeł ciepła.

Już w ubiegłym roku odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami naszej gminy, w tym sołectwa Turza Śląska, odnośnie możliwości gazyfikacji naszych miejscowości. Po przeprowadzonych konsultacjach i zebranych ankietach Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zdecydowała że zaakceptuje budowę sieci gazowej w naszym sołectwie m.in. wzdłuż 2 ulic: ul. Powstańców (częściowo tj. od skrzyżowania z ul.27 marca do OSP ) oraz ul. Mszańskiej (częściowo tj. wzdłuż głównej drogi) - obszary przeznaczone do gazyfikacji zaznaczone na żółto.
W obu przypadkach mieszkańcy znajdujący się po trasie koncepcji mogą składać wnioski o warunki  i zawierać umowy przyłączeniowe.


Mało tego już 16 i 23 kwietnia odbędą się spotkania z mieszkańcami , którzy są zainteresowaniu dofinansowaniem do wymiany źródeł ciepła m.in. na piece gazowe. Więcej szczegółów tutaj: http://gorzyce.pl/news/4135/wymiana-urzadzen-grzewczych-uzyskaj-wysoka-dotacje-przylacz-sie-do-sieci-gazowej.html Na tym spotkaniu będzie również przedstawiciel gazowni, który powie w szczegółach jak podłączyć się do sieci gazowej, w jakim terminie i ile to kosztuje.

Ci z mieszkańców którzy są zainteresowani podłączeniem do sieci gazowej, a póki co nie znaleźli się na trasie rozbudowy sieci, powinni złożyć ankiety i zachęcić do tego również swoich sąsiadów, gdyż im więcej zainteresowanych z danego obszaru (ulicy) tym większa szansa że PSG sp. z o.o. pozytywnie rozpatrzy wnioski i zdecyduje o dalszej rozbudowie sieci gazowej. poniedziałek, 26 marca 2018

Wieści z sesji


Na dzisiejszej sesji rady gminy uchwalono m.in.

- zmiany w budżecie gminy na 2018 r., a jedną z najistotniejszych pozycji wśród zmian było zwiększenie wydatków z budżetu gminy w wysokości 250 tys. zł na zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyce. Zakup wozu zostanie w znacznej części dofinansowany ze środków zewnętrznych. Po zakupie tego wozu wszystkie już jednostki należącego do KSRG tj. Czyżowice, Rogów, Olza i Gorzyce. będą dysponowały nowoczesnymi wozami strażackimi.

-  podział gminy na nowe okręgi wyborcze, które będą nas obowiązywały w nadchodzących wyborach samorządowych. Niestety ustawodawca zobowiązał nas do powrotu do rozwiązań sprzed 8 lat, gdyż ponownie będą u nas przeprowadzane wybory proporcjonalne, znikają  okręgi jednomandatowe. Gmina została podzielona na 3 duże okręgi wyborcze: Okręg nr 1 tworzą sołectwa: Rogów, Bełsznica, Bluszczów i Odra - do podziału w tym okręgu  6  mandatów, Okręg nr 2 to: Olza, Gorzyce, Gorzyczki, Osiny, Kolonia Fryderyk, Uchylsko - do podziału 8 mandatów, Okręg nr 3: Czyżowice i Turza Śl. - do podziału 7 mandatów. Przypominam, że teraz zarówno Turza Śl. jak i Czyżowice mając po 4 radnych, w sumie 8. Oznacza, to że nowy podział jest dla tych dwóch najliczniejszych sołectw zdecydowanie niekorzystny.

- regulamin udzielania stypendium Wójta Gminy Gorzyce dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce.  Maksymalna wysokość stypendium to 700 zł. Średnia ocen musi wynosić co najmniej 5,0 a uczeń musi być  laureatem lub finalistą co najmniej wojewódzkich konkursów przedmiotowych lub olimpiad albo uzyskać 100 % punktów z co najmniej jednej części bloków egzaminu kończącego gimnazjum lub podstawówkę, albo zająć I, II, III miejsce w konkursach artystycznych, muzycznych na szczeblu powiatowym.

wtorek, 13 marca 2018

Spotkanie z mieszkańcami - kanalizacja i ul. Ligonia.

W dniu 15.03.2018 r. w budynku przedszkola odbędzie się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Turza Śląska odnośnie:

1) na godzinę 17:00 - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Powstańców (budynki od numeru 1 do 61), ul. Tysiąclecia, ul. Bogumińskiej (numery domów 24,25,26,26a,27,33,37),

2) na godzinę 18:30 - przebudowy ulicy Ligonia.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.

niedziela, 4 marca 2018

Dyżur radnego

Szanowni Mieszkańcy sołectwa Turza Śląska, przypominam że w najbliższy wtorek tj. 6 marca w godzinach od 17:00 do 18:00 czekam na Was w sołtysówce.

Jeśli masz pytania, problemy lub pomysły związane ze sprawami społecznymi naszej miejscowości lub gminy, to zapraszam. 

Do zobaczenia.

piątek, 22 grudnia 2017

Budżet Gminy na 2018 r.

Na wczorajszej Sesji Rada Gminy uchwaliła budżet na 2018 r. Co z niego wynika ???

Planowane dochody gminy w 2018 r. – 84,7 mln zł
Planowane wydatki gminy w 2018 r. – 85,1 mln zł
Planowany deficyt budżetu gminy na 2018 r. – 354 300,00 zł

Zadania do realizacji w Turzy Śl. na 2018 r. które znalazły się w budżecie gminy:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej (ok. 5 km) przy ulicach Tysiąclecia, części ul. Powstańców, ul. Wspólnej (gmina pozyskała 1 170 391,00 zł dofinansowania).
2. Remont generalny całej ulicy Ligonia (gmina pozyskała 1 746 450,00 zł dofinansowania).
3. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej (chodzi o fragment ul. Mszańskiej w prawo za Państwem Lenczyk).
4. Przebudowa boiska szkolnego.
5. Budowa siłowni plenerowej przy obiekcie LKS Unia Turza Śl.
6. Czyszczenie i ustabilizowanie rowu w rejonie ul. 27 marca.

Pozostałe wydatki to m.in.
1. Ogólnie na inwestycje przeznaczona zostanie rekordowa kwota ponad 15 mln zł
2. Dla Powiatu Wodzisławskiego gmina przekaże 630 tys. zł na przewozy autobusowe, 250 tys. zł na drogi i chodniki powiatowe, 5 tys. zł na nadzór budowlany.
3. Dla Gminy Lubomia 55 tys. zł na utrzymanie straży gminnej, która pełni służbę w naszej gminie 2 razy w tygodniu.
4. Na wymianę źródeł ciepła dla osób fizycznych, w ramach programu niskiej emisji, gmina przeznaczy 907 tys. zł.
5. NAUTICA: 1 148 646,00 zł dotacji przedmiotowej na bieżące utrzymanie, dodatkowo 1 584 164,00 na zastosowania odnawialnych źródeł energii na basenie (814 tys. zł pochodzi z dofinansowania), 190 tys. zł na remont pomieszczeń wewnątrz pływalni umożliwiających prowadzenie zająć fitness i siłowni, monitoring wizyjny 5 tys. zł.  
6. Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury 1,9 mln zł
7. Na propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży 300 tys. zł z czego 50 tys. zł dla LKS Unia Turza Śl.
8. Na utrzymanie Rady Gminy 158 tys. zł
9. Na utrzymanie Urzędu Gminy 5,8 mln zł (w tym m.in. wynagrodzenia, szkolenia, materiały, wyposażenie, usługi zewnętrzne, zakup serwera i licencji).
10. Na oświatę przeznaczono 27 mln zł (subwencja oświatowa z budżetu państwa wyniosła 20 mln zł).
11. Utrzymanie OPS 1 mln zł (dotacja z budżetu państwa 0,2 mln zł).
12. Wydatki na „500 +” - 12,7 mln zł
13. Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym inwestycje z tym związane 940 tys. zł
14. Dopłata do śmieci z budżetu gminy 540 tys. zł
15. Do pobytu osób starszych w DPS gmina dopłaci 730 tys. zł


I na koniec najważniejsze....życzenia: Zdrowych, spokojnych, rodzinnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w 2018 roku.

czwartek, 7 grudnia 2017

Opłata za śmieci na 2018

Informacja dla wszystkich zainteresowanych, czyli ...wszystkich mieszkańców Gminy Gorzyce. Ostatecznie, stawka opłaty śmieciowej na 2018 r. wynosić będzie 14 zł od osoby miesięcznie. Z budżetu gminy wydatkowanych zostanie ponad 500 tys. zł w 2018 r. na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bez tego wydatku z budżetu, opłata wynosiłaby 16 zł od osoby. Prawdopodobnie o tą kwotę dopłaty tj. 500 tys. zł w 2018 r. zostanie w mniejszej wysokości spłacony kredyt zaciągnięty w latach poprzednich. 

piątek, 29 września 2017

Wieści sesji

Zmiany w budżecie na 2017 r.
- zwiększono środki o 78 tys. zł na remont dróg wewnętrznych, w tym m.in. na remont fragmentu ul. Mszańskiej w Turzy Śl. (około 200 m),
- zwiększono środki o 40 tys. na remont przewodów kominowych w budynku OSP/sołtysówki/biblioteki w Turzy Śl. oraz budynku UG w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej,
- zwiększono również środki o 13 tys. zł na zadanie  „Turza Śl. - odwodnienie terenu przy budynku OSP” (łączny nakład ma wynieść 23 tys. zł),
- przeznaczono 10 tys. zł na dofinansowanie do zakupu wozu policyjnego dla Komendy Policji znajdującej się w Rogowie,
- dla jednostek OSP z terenu naszej gminy przeznaczono dodatkowo w tym roku 31 tys. zł (w naszej gminie działa 254 czynnych strażaków OSP),
- z kolei 70 tys. zł to środki przeznaczone na remont pomieszczeń na ośrodku Nautica, w celu przygotowania ich pod siłownie i klub fitness które mają tam powstać.

Z innych informacji:
W okresie od stycznia do końca czerwca br. straż gminna (wypożyczona z Gminy Lubomia) przeprowadziła na terenie naszej gminy 636 kontroli posesji, przeprowadzono również 71 interwencji zleconych, nałożono  mandatów karnych na łączną kwotę 2300 zł. Straż gminna zajmowała się kontrolą posesji pod katem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi i w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Wg. statystyk policyjnych w pierwszej połowie 2017 r. na terenie Gminy Gorzyce odnotowano 10 kradzieży, 8 włamań, 2 razy uszkodzono mienia i zatrzymano 13 nietrzeźwych kierujących, miały miejsce 4 wypadki drogowe (1 zabity, 4 rannych) oraz 58 kolizji drogowych.