Piotr

Piotr

wtorek, 13 marca 2018

Spotkanie z mieszkańcami - kanalizacja i ul. Ligonia.

W dniu 15.03.2018 r. w budynku przedszkola odbędzie się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Turza Śląska odnośnie:

1) na godzinę 17:00 - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Powstańców (budynki od numeru 1 do 61), ul. Tysiąclecia, ul. Bogumińskiej (numery domów 24,25,26,26a,27,33,37),

2) na godzinę 18:30 - przebudowy ulicy Ligonia.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.

niedziela, 4 marca 2018

Dyżur radnego

Szanowni Mieszkańcy sołectwa Turza Śląska, przypominam że w najbliższy wtorek tj. 6 marca w godzinach od 17:00 do 18:00 czekam na Was w sołtysówce.

Jeśli masz pytania, problemy lub pomysły związane ze sprawami społecznymi naszej miejscowości lub gminy, to zapraszam. 

Do zobaczenia.

piątek, 22 grudnia 2017

Budżet Gminy na 2018 r.

Na wczorajszej Sesji Rada Gminy uchwaliła budżet na 2018 r. Co z niego wynika ???

Planowane dochody gminy w 2018 r. – 84,7 mln zł
Planowane wydatki gminy w 2018 r. – 85,1 mln zł
Planowany deficyt budżetu gminy na 2018 r. – 354 300,00 zł

Zadania do realizacji w Turzy Śl. na 2018 r. które znalazły się w budżecie gminy:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej (ok. 5 km) przy ulicach Tysiąclecia, części ul. Powstańców, ul. Wspólnej (gmina pozyskała 1 170 391,00 zł dofinansowania).
2. Remont generalny całej ulicy Ligonia (gmina pozyskała 1 746 450,00 zł dofinansowania).
3. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej (chodzi o fragment ul. Mszańskiej w prawo za Państwem Lenczyk).
4. Przebudowa boiska szkolnego.
5. Budowa siłowni plenerowej przy obiekcie LKS Unia Turza Śl.
6. Czyszczenie i ustabilizowanie rowu w rejonie ul. 27 marca.

Pozostałe wydatki to m.in.
1. Ogólnie na inwestycje przeznaczona zostanie rekordowa kwota ponad 15 mln zł
2. Dla Powiatu Wodzisławskiego gmina przekaże 630 tys. zł na przewozy autobusowe, 250 tys. zł na drogi i chodniki powiatowe, 5 tys. zł na nadzór budowlany.
3. Dla Gminy Lubomia 55 tys. zł na utrzymanie straży gminnej, która pełni służbę w naszej gminie 2 razy w tygodniu.
4. Na wymianę źródeł ciepła dla osób fizycznych, w ramach programu niskiej emisji, gmina przeznaczy 907 tys. zł.
5. NAUTICA: 1 148 646,00 zł dotacji przedmiotowej na bieżące utrzymanie, dodatkowo 1 584 164,00 na zastosowania odnawialnych źródeł energii na basenie (814 tys. zł pochodzi z dofinansowania), 190 tys. zł na remont pomieszczeń wewnątrz pływalni umożliwiających prowadzenie zająć fitness i siłowni, monitoring wizyjny 5 tys. zł.  
6. Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury 1,9 mln zł
7. Na propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży 300 tys. zł z czego 50 tys. zł dla LKS Unia Turza Śl.
8. Na utrzymanie Rady Gminy 158 tys. zł
9. Na utrzymanie Urzędu Gminy 5,8 mln zł (w tym m.in. wynagrodzenia, szkolenia, materiały, wyposażenie, usługi zewnętrzne, zakup serwera i licencji).
10. Na oświatę przeznaczono 27 mln zł (subwencja oświatowa z budżetu państwa wyniosła 20 mln zł).
11. Utrzymanie OPS 1 mln zł (dotacja z budżetu państwa 0,2 mln zł).
12. Wydatki na „500 +” - 12,7 mln zł
13. Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym inwestycje z tym związane 940 tys. zł
14. Dopłata do śmieci z budżetu gminy 540 tys. zł
15. Do pobytu osób starszych w DPS gmina dopłaci 730 tys. zł


I na koniec najważniejsze....życzenia: Zdrowych, spokojnych, rodzinnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w 2018 roku.

czwartek, 7 grudnia 2017

Opłata za śmieci na 2018

Informacja dla wszystkich zainteresowanych, czyli ...wszystkich mieszkańców Gminy Gorzyce. Ostatecznie, stawka opłaty śmieciowej na 2018 r. wynosić będzie 14 zł od osoby miesięcznie. Z budżetu gminy wydatkowanych zostanie ponad 500 tys. zł w 2018 r. na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bez tego wydatku z budżetu, opłata wynosiłaby 16 zł od osoby. Prawdopodobnie o tą kwotę dopłaty tj. 500 tys. zł w 2018 r. zostanie w mniejszej wysokości spłacony kredyt zaciągnięty w latach poprzednich. 

piątek, 29 września 2017

Wieści sesji

Zmiany w budżecie na 2017 r.
- zwiększono środki o 78 tys. zł na remont dróg wewnętrznych, w tym m.in. na remont fragmentu ul. Mszańskiej w Turzy Śl. (około 200 m),
- zwiększono środki o 40 tys. na remont przewodów kominowych w budynku OSP/sołtysówki/biblioteki w Turzy Śl. oraz budynku UG w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej,
- zwiększono również środki o 13 tys. zł na zadanie  „Turza Śl. - odwodnienie terenu przy budynku OSP” (łączny nakład ma wynieść 23 tys. zł),
- przeznaczono 10 tys. zł na dofinansowanie do zakupu wozu policyjnego dla Komendy Policji znajdującej się w Rogowie,
- dla jednostek OSP z terenu naszej gminy przeznaczono dodatkowo w tym roku 31 tys. zł (w naszej gminie działa 254 czynnych strażaków OSP),
- z kolei 70 tys. zł to środki przeznaczone na remont pomieszczeń na ośrodku Nautica, w celu przygotowania ich pod siłownie i klub fitness które mają tam powstać.

Z innych informacji:
W okresie od stycznia do końca czerwca br. straż gminna (wypożyczona z Gminy Lubomia) przeprowadziła na terenie naszej gminy 636 kontroli posesji, przeprowadzono również 71 interwencji zleconych, nałożono  mandatów karnych na łączną kwotę 2300 zł. Straż gminna zajmowała się kontrolą posesji pod katem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi i w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Wg. statystyk policyjnych w pierwszej połowie 2017 r. na terenie Gminy Gorzyce odnotowano 10 kradzieży, 8 włamań, 2 razy uszkodzono mienia i zatrzymano 13 nietrzeźwych kierujących, miały miejsce 4 wypadki drogowe (1 zabity, 4 rannych) oraz 58 kolizji drogowych.


niedziela, 10 września 2017

Zebranie Wiejskie

W dniu jutrzejszym tj. 11 września o godz. 18:00 na sali LKS Unia Turza Śl. odbędzie się Zebranie Wiejskie sołectwa Turza Śl.

Tematem będzie m.in. podział środków z Funduszu Sołeckiego na 2018 r. oraz zadania rzeczowe planowane do realizacji w przyszłym roku w naszym sołectwie.

Serdecznie zapraszam.

poniedziałek, 4 września 2017

Ewidencja gruntów i budynków a podatek od nieruchomości .

Szanowni mieszkańcy, jakiś czas temu starosta wodzisławski zdecydował o przeprowadzeniu tzw. modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Gorzyce. W drodze przetargu została wybrana firma zewnętrzna, której pracownicy w tym roku odwiedzali nas i nasze działki dokonując odpowiednich pomiarów i zapisów.

Poniżej kilka słów, co to w ogóle jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków.
Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę w celu:
- uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,
- modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu.
Zatem modernizacja ewidencji może skutkować zmianą oznaczenia (numeracji działek), powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych (a w konsekwencji zmianą podatku od nieruchomości), ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali a także zmianą ich danych technicznych.
Wynikiem prac modernizacyjnych jest projekt operatu opisowo-kartograficznego który podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego.
Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.
We wskazanym terminie wyłożenia (trwa 15 dni roboczych) projektu operatu opisowo-kartograficznego należy udać się do siedziby starostwa powiatowego (bądź urzędu miasta na prawach powiatu) w celu sprawdzenia, czy dane dotyczącej posiadanej nieruchomości są zgodne ze stanem faktycznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy złożyć uwagi, które starosta rozstrzyga w formie pisemnej z czym informuje wnioskodawcę i zamieszcza wzmiankę w protokole.
Po upływie terminu wyłożenia, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo--kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji. 

Na dzień dzisiejszy jesteśmy na ostatnim etapie przedmiotowej procedury tj. możemy składać zarzuty do tego co zostało ujawnione w zaktualizowanej ewidencji.

http://www.gorzyce.bip.gmina.pl/index.php?id=98&a=1100&n_id=2271

Co najistotniejsze, zapisy znajdujące się w ewidencji mają wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, który czasami może przy tej okazji wzrosnąć nawet o ...kilkaset procent !!! więc warto się zainteresować i udać do starostwa do 11 września br. w celu zweryfikowania tego co zostało zapisane w zaktualizowanej ewidencji gruntów i budynków.