Piotr

Piotr

poniedziałek, 4 września 2017

Ewidencja gruntów i budynków a podatek od nieruchomości .

Szanowni mieszkańcy, jakiś czas temu starosta wodzisławski zdecydował o przeprowadzeniu tzw. modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Gorzyce. W drodze przetargu została wybrana firma zewnętrzna, której pracownicy w tym roku odwiedzali nas i nasze działki dokonując odpowiednich pomiarów i zapisów.

Poniżej kilka słów, co to w ogóle jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków.
Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę w celu:
- uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,
- modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu.
Zatem modernizacja ewidencji może skutkować zmianą oznaczenia (numeracji działek), powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych (a w konsekwencji zmianą podatku od nieruchomości), ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali a także zmianą ich danych technicznych.
Wynikiem prac modernizacyjnych jest projekt operatu opisowo-kartograficznego który podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego.
Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.
We wskazanym terminie wyłożenia (trwa 15 dni roboczych) projektu operatu opisowo-kartograficznego należy udać się do siedziby starostwa powiatowego (bądź urzędu miasta na prawach powiatu) w celu sprawdzenia, czy dane dotyczącej posiadanej nieruchomości są zgodne ze stanem faktycznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy złożyć uwagi, które starosta rozstrzyga w formie pisemnej z czym informuje wnioskodawcę i zamieszcza wzmiankę w protokole.
Po upływie terminu wyłożenia, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo--kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji. 

Na dzień dzisiejszy jesteśmy na ostatnim etapie przedmiotowej procedury tj. możemy składać zarzuty do tego co zostało ujawnione w zaktualizowanej ewidencji.

http://www.gorzyce.bip.gmina.pl/index.php?id=98&a=1100&n_id=2271

Co najistotniejsze, zapisy znajdujące się w ewidencji mają wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, który czasami może przy tej okazji wzrosnąć nawet o ...kilkaset procent !!! więc warto się zainteresować i udać do starostwa do 11 września br. w celu zweryfikowania tego co zostało zapisane w zaktualizowanej ewidencji gruntów i budynków.