Piotr

Piotr

niedziela, 3 listopada 2013

"Wieści z sesji" - cz.9Sesja z dn. 29.10.2013 r.

1. Moja propozycja: „Praca za długi”.
Co roku w budżecie gminy brakuje kilkudziesięciu tysięcy złotych z tytułu dochodów z najmu lokali komunalnym, w samym 2013 roku zabraknie około 67 tys. zł, w związku z tym zaproponowałem następujące rozwiązanie:
Należy stworzyć systemowe rozwiązanie tego problemu polegające na tym, że: osoby zalegające z płaceniem za najem będą mogły ten dług odpracować, poprzez wykonywanie prac na rzecz gminy. Gmina podpisze umowę cywilnoprawną z dłużnikiem, w umowie zostanie ustalona stawka za godzinę pracy, z tym że dłużnik nie otrzyma fizycznie tego wynagrodzenia tylko zarobione przez niego pieniądze pomniejszą automatycznie jego zadłużenie. Ponadto należy stworzyć bank ofert prac zgłaszanych przez sołtysów, radnych lub jednostki organizacyjne gminy. W banku będą rejestrowane osoby które chcą odpracować dług oraz  prace które są do wykonania na terenie naszej gminy. Prace które mogą być wykonywane przez te osoby to m.in. odśnieżanie chodników, sprzątanie, malowanie, koszenie trwa, czyszczenie rowów i wiele innych.
Co istotne w imieniu dłużnika prace będzie mógł świadczyć ktoś innych np. krewny lub znajomy. Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony uniknąć wpadania dłużników w spiralę zadłużenia i ułatwi im wyjście na prostą. Z drugiej strony budżet gminy będzie ponosił mniejsze straty. Moja propozycja spotkała się z aprobatą władz gminy, które stwierdził że sprawę faktycznie trzeba uregulować i problem chociaż częściowo rozwiązać. Wójt stwierdził, że urząd gminy wraz z sołtysami podjął już wcześniej podobne działania, niemniej moje propozycje są warte przemyślenia i wdrożenia w życie. Pojawiły się również głosy sceptyczne twierdzące, że to się i tak nie uda, bo nikt nie będzie chciał pracować. Moim zdaniem, jeśli tylko kilkanaście osób podejmie tego typu zajęcie i odpracuje część swoich długów to i tak warto mój pomysł wdrożyć w życie.

2. Spadek wysokości opłaty śmieciowej.
Podjęta została uchwała o obniżeniu opłaty śmieciowej z 10 do 7 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy odpady komunalne zbierane są przez niego w sposób selektywny. Wysokość opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny pozostaje na dotychczasowym poziomie 16 zł miesięcznie od osoby. Co ciekawe spośród wszystkich złożonych deklaracje tylko w 3 z nich mieszkańcy zadeklarowali, że nie będą segregować śmieci i w związku z tym poniosą większą opłatę. Wyliczenie opłaty śmieciowej oparte jest na następujących danych przedstawionych przez urząd gminy:
Koszty
Kwota w zł
Zbiórka, monitoring i telefon
1 174 974,72
Administracja
228 487,15
Razem:
1 403 461,87
Liczba zadeklarowanych osób na dzień 7.10.2013 r.
17 822
Opłata roczna
78,75
Opłata miesięczna
6,56

Z oficjalnej strony internetowej Gminy Gorzyce wynika, że na 31.12.2012 r. w gminie zamieszkiwało 20 398 mieszkańców. Jak łatwo policzyć brakuje około 2500 mieszkańców, jak nam wyjaśniono są to przede wszystkim studenci którzy faktycznie nie zamieszkują terenów naszej gminy, a opłatę uiszczają w swoich miastach studenckich, ponadto są to osoby które na krótszy lub dłuższy czas wyjechały za granicę za pracą. W przypadku około 30 posesji zostało wszczęte odpowiednie postępowanie administracyjne wobec właścicieli tych nieruchomości gdyż nie złożyli oni w ogóle deklaracji śmieciowej.
Kwota 6,56 wynikająca z powyższego wyliczenia zakłada że wszyscy spośród 17 822 mieszkańców będą uiszczali opłatę śmieciową, z tym że należy zaznaczyć że na dzień dzisiejszy ściągalność przedmiotowej opłaty wynosi niecałe 80 % w związku z tym uznano, że opłata ta wyniesie równe 7 zł.
Nowa stawka zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku.

3. Możliwość składania deklaracji śmieciowych droga elektroniczną.
Oprócz tego, że uchwalono nowy wzór deklaracji śmieciowej, którą ponownie trzeba będzie złożyć do urzędu gminy, rada gminy uchwaliła że przedmiotowe deklaracje będą również mogły być składane drogą elektroniczną. Komunikacja elektroniczna z naszym urzędem póki nie jest powszechnie stosowana, jednak ważne jest to że jest coraz więcej możliwości kontaktu z urzędnikami drogą elektroniczną. Jestem przekonany o tym, że już za jakiś czas kontakt z urzędem i urzędnikami będzie odbywał się przede wszystkim drogą elektroniczną.
Żeby złożyć deklarację śmieciową w formie elektronicznej deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP lub profilem zaufania ePUAP. O ile dwa pierwsze rodzaje podpisów wiążą się z dodatkowymi wydatkami dla mieszkańców o tym profil zaufany ePUAP jest bezpłatnym i prosty w użyciu, dlatego warto się nim zainteresować i skorzystać. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany