Piotr

Piotr

sobota, 30 listopada 2013

"Wieści z sesji" - cz.10Sesja z dn. 28.11.2013 r.
 
1. Nowy radny. Rezygnacja z funkcji radnego p. Jerzego Rebeś z Czyżowic pociągła za sobą lawinę zmian. Po pierwsze: na jego miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów tj. Janusz Elias (102 głosy). Odpowiadając na pytanie jednego z mieszkańców, informuję że przepisy prawa obligowały radę gminy do wyboru nowego radnego. Nie mogło pozostał do końca kadencji tylko 20 radnych. Po drugie: przedstawicielem Gminy Gorzyce w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, w miejsce p.Rebesia został wyznaczony (niejednogłośnie) p. Marian Jureczka (radny z Czyżowic). Pozostałymi przedstawicielami naszej gminy są p. Helena Lazar (zastępca wójta) oraz p. Henryk Grzegoszczyk (radny z Gorzyc). W końcu po trzecie: Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska musiała wybrać nowego przewodniczącego i jego zastępcę. Członków komisji powierzyli pełnieni funkcji przewodniczącego mojej skromnej osobie, za co im serdecznie dziękuję i obiecuję, że postaram się kierować pracami komisji sprawnie, rzetelnie i w sposób profesjonalny. Funkcję zastępcy przewodniczącego utrzymała p. Maria Jakubczyk.   

2. Podatki i opłaty lokalne bez zmian. Rada Gminy Gorzyce na wniosek wójta uchwaliła podatki i opłaty lokalne na 2014 rok, na takim samym poziomie jaki obowiązywał w 2013 roku. Jedyne zmiany zaszły w podatku od środków transportowych, dla którego podjęto zupełnie nową uchwałę w której zastosowano nowy podział środków transportowych, a sam podatek został obniżony o około 10 %. Dodatkowo przypominam, że opłata śmieciowa od stycznia 2014 roku będzie wynosiła 7 zł od osoby przy odpadach segregowanych.

3. Opłata targowa. Co roku przy uchwalaniu podatków i opłat lokalnych na przyszły rok, spore emocje budzą opłaty: od posiadania psa oraz targowa. Również i w tym roku, poruszony został temat bardzo niskich wręcz śmiesznie niskich wpływów do budżetu gminy z opłaty targowej. W 2012 roku z tego tytułu zebrano 1754 zł, a w ciągu ostatnich 6 lat łącznie 7819 zł ! Opłatę targową w 2014 r. pobiera się od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Gorzyce, w wysokości:
a) przy sprzedaży ze stoiska handlowego, samochodu, przyczepy, platformy – 24 zł
b) przy sprzedaży z wozu konnego, z ręki, kosza, skrzynki – 7 zł.
Opłata targowa pobierana musi być w dniu sprzedaży, a odpowiedzialnym za jej pobór są wyznaczeni przez rade gminy inkasenci tj. sołtysi z poszczególnych sołectw. Opłatę można również wnosić na konto UG.
W 2013 roku opłatę targową pobrali jedynie inkasenci z Olzy, Rogowa i Gorzyc.
Na problem słabej ściągalności tej oplaty zwracają również uwagę drobni i średni przedsiębiorcy z terenu naszej gminy, którzy uważają, że nie dość że handlujący (z przyczep, z samochodu) zabierają im klientów to nie uiszczają oni żadnych podatków ani opłat targowych. Problem ten ma być poruszony na grudniowym spotkaniu z inkasentami w UG.