Piotr

Piotr

piątek, 3 kwietnia 2015

Wieści z sesjiSesja z dn.30.03.2015 r.
 
1. Propozycja zmian.

Fundusz sołecki funkcjonuje już u nas od ładnych paru lat. Na jego podstawie sołectwa w pewnym stopniu uniezależniły się od budżetu gminy, bo dysponują według własnego uznania pewną pulą środków. Sam idea funduszu sołeckiego nigdy nie budziła i nie budzi w naszej gminie wątpliwości, tym bardziej że możemy liczyć na zwrot z budżetu państwa 30 % poniesionych wydatków z tego funduszu. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na swego rodzaju niesprawiedliwość w podziale tych środków. Dochodzi do sytuacji, że mniejsze sołectwa mają takie same środki finansowe co największe: Turza Śl., Czyżowice, Rogów czy Gorzyce. 
Dla przykładu:
Sołectwo
Ilość mieszkańców
Fundusz sołecki
Bluszczów
965,00
24 202
Turza Śląska
3 460,00
24 202
Czyżowice
3 437,00
24 202

Sołectwo
Powierzchnia ha
Fundusz sołecki
Kolonia Fryderyk
178,00
24 202
Gorzyce
846,00
24 202
Rogów
706,00
24 202

Siłą rzeczy przy większej ilości mieszkańców i większej powierzchni potrzeby danego sołectwa są większe, a tym czasem środki z Funduszu sołeckiego są takie same.

Żeby była sprawa jasna, nie chcę nas dzielić na mniejsze i większe sołectwa, lepsze czy gorsze, nie chcę również żadnemu sołectwu odbierać pieniędzy, chciałbym tylko żeby ta dysproporcja była mniejsza niż dotychczas, tzn. chciałbym żeby w budżetu gminy wyasygnowano nieco większe środki na zadania sołeckie w tych większych sołectwach. Środki byłyby przeznaczane przede wszystkim na utrzymanie ładu i porządku w sołectwie.

Zasady przyznawania:
moja pierwotna propozycja przedstawiała się następująco:
ilość mieszkańców na dany dzień roku x 10 zł = X
X –(minus) kwota Funduszu sołeckiego przyznana na dane sołectwo = Dodatkowa kwota na dane sołectwo

Po pewnych analizach i sugestiach niektórych radnych, opracowano II koncepcję:
ilość mieszkańców na dany dzień roku + powierzchnia w ha x 10 zł = X
X –(minus) kwota Funduszu sołeckiego przyznana na dane sołectwo = Y / 2 = Dodatkowa kwota na dane sołectwo

Po obliczeniach 4 duże sołectwa powinny otrzymać dodatkowe środki w wysokości wskazanej w poniższej tabeli.


Nie możemy zmienić zasad przyznawania Funduszu Sołeckiego bo zabrania nam tego ustawa, natomiast możemy wprowadzić do budżetu gminy dodatkowe zadania rzeczowe dla tych sołectw, których wartość odpowiada ww. obliczeniom.

Skąd na to środki ? W kwietniu czy maju odbędą się przetargi i z pewnością kwota 30 tys. zł tam się znajdzie, co oznacza że realizacją tej propozycji nie zwiększy deficytu budżetowego.

Podsumowując, propozycja przeze mnie przedstawiona na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy:
- będzie nas kosztował niecałe 30 tys. zł.,
- nie zwiększy deficytu budżetu gminy,
- sprawi że żadne sołectwo na tym nie straci,
- wyrówna dysproporcję pomiędzy sołectwami.

2. Radzie gminy przedstawiono sprawozdanie z wykonywania przez OPS w Gorzycach zadań z zakresu pieczy zastępczej za 2014 r.

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.  Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz z formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
Piecza zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

W 2014 r. w pieczy zastępczej przebywało 13 dzieci, z czego 10 w rodzinach zastępczych , 3 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Koszty gminy w tym zakresie wyniosły 34 840 zł.
Z kolei asystent rodziny w 2014 r. współpracował z 20 rodzinami, a gmina z tego tytułu poniosła koszt w wysokości 41 385 zł.

3. Rada gminy, po raz kolejny wspomogła Komisariat Policji w Gorzycach z siedzibą
w Rogowie, gdyż przekazano 13 500 zł na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego. Gminy Lubomia i Godów również dołożą się do zakupu tego radiowozu.