Piotr

Piotr

sobota, 22 grudnia 2012

"Wieści z sesji" - cz.1

Sesja z dn.20.12.2012 r.

W przyszłorocznym budżecie gminy zabezpieczono kwotę 40 000,00 tys. zł na dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Komisariatu Policji w Rogowie. Z informacji Wójta Gminy Gorzyce wynika, że dwie pozostałe gminy objęte zasięgiem działania tego komisariatu tj. Godów i Lubomia mają w planach przeznaczenie po 30 000,00 zł na ten sam cel. Łączna wartość zadania, jakim jest remont i modernizacja Komisariatu Policji w Rogowie planowana jest na kwotę 1 400 000,00 zł.
W ciągu ostatnich 6 lat, tylko w 2009 r. nasza gmina przekazała na rzecz Policji środki finansowe w wysokości 23 000,00 zł. Kwota ta została wtedy przeznaczona na zakup samochodu dla Policji.

Drugi zastępca wójta poinformował radnych, że plany przekształcenia szkoły podstawowej na Kolonii Fryderyk w filię szkoły podstawowej nr 1 w Gorzycach zostały zawieszone przynajmniej na 1 rok szkolny. Zatem dzieci uczęszczające do tej szkoły zarówno w tym jak i przyszłym roku szkolnym, będą chodziły do tej placówki w jej niezmienionym kształcie.

Wiele czasu i uwagi poświęcono tzw. ustawie śmieciowej i związanych z tym prawami i obowiązkami gminy i jej mieszkańców. W tej kwestii podjęto 3 uchwały: dot. stawki opłat za gospodarowanie odpadami, dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ww. opłat oraz dot. wzoru deklaracji którą właściciele nieruchomości będą musieli składać do urzędu gminy. Kwestia ustawy śmieciowej wywołuje spore kontrowersje i niepokój zarówno władz gminy jak i wśród mieszkańców. Chociaż ustawa została uchwalona, a uchwały rady gminy podjęte, to póki co nie piszę o szczegółach, gdyż sytuacja jest na tyle dynamiczna, że może się to wszystko jeszcze kilka razy zmienić. Szczegółowe informacje podam w okolicach marca 2013 r. Zaznaczam jedynie, że na dzień dzisiejszy stawka opłat od miesiąca lipca 2013 r. dla śmieci nieposegregowanych ma wynosić 16 zł od osoby zamieszkałej na danej nieruchomości, zaś Ci którzy posegregują śmieci zapłacą 10 zł od osoby. Władze gminy planują przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców naszej gminy, zatem każdy do miesiąca lipca 2013 r. zostanie szczegółowo zapoznany z nowym systemem odbierania odpadów ze swoich posesji.