Piotr

Piotr

sobota, 2 maja 2015

Wieści z sesji

Sesja z dn. 27.04.2015 r.   

W oparciu o ustawę o pomocy społecznej OPS w Gorzycach przedstawił „Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2014 w Gminie Gorzyce”. Najciekawsze informacje statystyczne przedstawiam poniżej.
a)      Ilość mieszkańców na 31.12.2014r. wyniosła 20 794, w tym 10 571 kobiet i 10 223 mężczyzna, w porównaniu do roku poprzedniego liczba ta wzrosła,
b)      W wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) mamy 4037 mieszkańców tj. 19,41 % ogółu ludności,, w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) mamy 12981 osób, co stanowi 62,43 % ogółu mieszkańców, zaś w wieku poprodukcyjnym znajduje się 3776 mieszkańców tj. 18,16 % ludności gminy,
c)      W urzędzie pracy zarejestrowanych bezrobotnych było 613 osób,
d)     W 2014 r. ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 312 rodzin, a w nich 980 osób,
e)      W ubóstwie żyły 464 osoby tj. 2,23% ogółu mieszkańców gminy,
f)       Aż 227 osób było dotkniętych problemem niepełnosprawności  lub długotrwałą chorobą,
g)      Akty przemocy zarejestrowano w 84 rodzinach,
h)      Z tzw. Becikowego skorzystało 161 osób,
i)        Prace społecznie użyteczne realizowało 19 bezrobotnych,
j)        Do przedszkoli nie przyjęto 51 dzieci z powodu braku miejsc,