Piotr

Piotr

poniedziałek, 26 marca 2018

Wieści z sesji


Na dzisiejszej sesji rady gminy uchwalono m.in.

- zmiany w budżecie gminy na 2018 r., a jedną z najistotniejszych pozycji wśród zmian było zwiększenie wydatków z budżetu gminy w wysokości 250 tys. zł na zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyce. Zakup wozu zostanie w znacznej części dofinansowany ze środków zewnętrznych. Po zakupie tego wozu wszystkie już jednostki należącego do KSRG tj. Czyżowice, Rogów, Olza i Gorzyce. będą dysponowały nowoczesnymi wozami strażackimi.

-  podział gminy na nowe okręgi wyborcze, które będą nas obowiązywały w nadchodzących wyborach samorządowych. Niestety ustawodawca zobowiązał nas do powrotu do rozwiązań sprzed 8 lat, gdyż ponownie będą u nas przeprowadzane wybory proporcjonalne, znikają  okręgi jednomandatowe. Gmina została podzielona na 3 duże okręgi wyborcze: Okręg nr 1 tworzą sołectwa: Rogów, Bełsznica, Bluszczów i Odra - do podziału w tym okręgu  6  mandatów, Okręg nr 2 to: Olza, Gorzyce, Gorzyczki, Osiny, Kolonia Fryderyk, Uchylsko - do podziału 8 mandatów, Okręg nr 3: Czyżowice i Turza Śl. - do podziału 7 mandatów. Przypominam, że teraz zarówno Turza Śl. jak i Czyżowice mając po 4 radnych, w sumie 8. Oznacza, to że nowy podział jest dla tych dwóch najliczniejszych sołectw zdecydowanie niekorzystny.

- regulamin udzielania stypendium Wójta Gminy Gorzyce dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce.  Maksymalna wysokość stypendium to 700 zł. Średnia ocen musi wynosić co najmniej 5,0 a uczeń musi być  laureatem lub finalistą co najmniej wojewódzkich konkursów przedmiotowych lub olimpiad albo uzyskać 100 % punktów z co najmniej jednej części bloków egzaminu kończącego gimnazjum lub podstawówkę, albo zająć I, II, III miejsce w konkursach artystycznych, muzycznych na szczeblu powiatowym.