Piotr

Piotr

wtorek, 15 stycznia 2013

"Warto wiedzieć" - cz.3


Warto wiedzieć, ile kosztuje utrzymanie 21 radnych

Czy radni pełnią swoją funkcję za darmo ? Czy dostają po 2,3 tys. zł ? Poniżej odpowiedź na to nurtujące wielu mieszkańców pytanie.

Art. 25 ustawy o samorządzie gminnym stanowi o tym, że:
Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.

Przepisy szczegółowe określają, że wysokość diety radnego w gminach liczących od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców nie mogła przekroczyć w ciągu miesiąca w 2012 r. 1987,27 zł. A jak się to kształtowało w naszej gminie ?

Szczegółowych regulacji, należy szukać w Uchwale Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce oraz zasad ich wypłacania i określenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy, używanego w podróży służbowej przez radnego.
Z uchwały tej wynika, że kwoty miesięcznych diet dla radnych wynoszą:

1)Przewodniczący Rady Gminy - 1.620 zł tj. 81 % kwoty maksymalnej,

2)Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy - 765 zł tj. 39 % kwoty maksymalnej ,

3)Przewodniczący Komisji Rady Gminy
a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - 765 zł tj. 39 % kwoty maksymalnej,
b) Przewodniczący pozostałych Komisji - 720 zł tj. 36 % kwoty maksymalnej ,

4)Z-cy Przewodniczących Komisji Rady Gminy - 495 zł tj. 25 % kwoty maksymalnej,

5)Radni nie pełniący funkcji wymienionych w pkt 1) do 4) - 450 zł, tj. 23% kwoty maksymalnej .

Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu komisji lub sesji dokonuje się potrącenia w wysokości 20% diety należnej za dany miesiąc

Należy podkreślić, że od kwietnia 2012 r. kwoty te są niższe o 10% w porównaniu do okresu styczeń 2011 – marzec 2012.

Poniżej wykres przedstawiający sumę wydatków na funkcjonowanie rady gminy w poszczególnych latach. Widać wyraźnie że od 2011 r. wydatki znacznie wzrosły, wynika to jednak z tego, że od tego roku nasza gmina ma 21 radnych (patrz. Część 1 „Warto wiedzieć”).

                                   
Stan na dzień 15.01.2013 r. 

kolor niebieski - faktycznie zrealizowane wydatki,
kolor żółty -  rok budżetowy nie został jeszcze rozliczony,
kolor zielony - plany na kolejny rok budżetowy.

Wyjaśnienie: brak danych za 2009 r. spowodowany jest tym ,że w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 r. nie wyodrębniono kwoty wydatków na Radę Gminy Gorzyce, tak jak to robione było i jest w sprawozdaniach z innych lat. W związku z tym, żeby dane były porównywalne, nie zamieszczam kolumny za 2009 r.

Wydatki na diety radnych w 2013 r. planowo wyniosą 150 tys. zł, co stanowi 92 % całości wydatków na funkcjonowanie Rady Gminy Gorzyce. Pozostałe 8 % to kwota za zwrot kosztów podróży służbowych, za szkolenia i materiały przygotowywane na posiedzenia komisji i rady gminy.


W kolejnym artykule, Warto wiedzieć, ilu zastępców może mieć Wójt Gminy Gorzyce.